Thursday, January 28, 2016

Gheretele Coffee Time (investigatie Ziarul de Garda)+raspunsul primarului Chirtoaca

Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul mun. Chi­şi­nău, sem­nează dis­po­zi­ţii „de exce­pţie” prin care favo­ri­zează o firmă a fami­liei. Ultima ispravă a aces­tui SRL, cu sediul în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui pri­ma­ru­lui, sunt tone­tele care comer­ci­a­li­zează cafea, insta­late în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. Tot­o­dată, soa­cra fra­te­lui edi­lu­lui este fon­da­toare, cel puţin în acte, a unei firme care a câş­ti­gat, în anii 2012 — 2013, lici­ta­ţii de peste 5 mili­oane de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aerian”, orga­ni­zate de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, peri­oadă în care insti­tu­ţia era con­dusă de un minis­tru libe­ral. De fapt, con­stată pro­cu­ro­rii într-un dosar penal des­chis pen­tru eva­ziune fis­cală acum un an şi jumă­tate, aceste două firme, dar şi altele trei, cu acti­vi­tăţi tan­genţi­ale celor ale Pri­mă­riei Chi­şi­nău, ar fi con­tro­late de fra­tele pri­ma­ru­lui, Lucian Chir­toacă.
552-dorin-chirtoaca

Vineri, 31 octom­brie 2014, un grup de poli­ţi­şti şi pro­cu­rori efec­tuau per­che­zi­ţii la domi­ci­liul părinţi­lor pri­ma­ru­lui Chir­toacă. Oame­nii legii au des­cins, de fapt, într-un apar­ta­ment din str. Calea Ieşi­lor, unde se află sediul fir­mei „Anda” SRL, fon­dată de Ion şi Lucian Chir­toacă, tatăl, res­pec­tiv, fra­tele edi­lu­lui. Atunci, Chir­toacă, dar şi unchiul său, preşe­din­tele PL, Mihai Ghimpu, acu­zau că, în spa­tele ace­lor acţiuni, ar sta PLDM şi PD, care ar fi încer­cat ast­fel să-i com­pro­mită îna­in­tea ale­ge­ri­lor par­la­men­tare ce urmau să aibă loc pe 30 noiem­brie. Chir­toacă a spus pre­sei că poli­ţi­ş­tii au venit la per­che­zi­ţii la 7 dimi­neaţa şi că ar fi vrut să forţeze uşa ca să intre. Edi­lul menţiona că moti­vul per­che­zi­ţi­i­lor ar fi fap­tul că firma fra­te­lui său, cu adresa juri­dică în acel apar­ta­ment, ar fi efec­tuat tranza­cţii cu altă firmă care ar avea legă­turi cu o com­pa­nie bănu­ită de eva­ziune fis­cală, dar şi că oame­nii legii nu ar fi găsit nimic. „Din păcate, nu cre­ş­tem Mol­dova, ci ne batem joc, şi nu îna­inte spre un vii­tor euro­pean, ci îna­poi, la URSS”, declara Chir­toacă, referindu-se la mesa­jele elec­to­rale ale PD şi PLDM.

Informaţii din dosar: tranzacţii suspecte cu mai multe firme

552-dosar-1-2

ZdG publică un docu­ment din acest dosar, care conţine alte infor­ma­ţii decât cele rela­tate pre­sei de Ghimpu şi Chir­toacă. Docu­men­tul demon­strează legă­turi nebă­nu­ite între mai multe firme, Pri­mă­ria Chi­şi­nău şi fami­li­ile Ghimpu şi Chir­toacă. Dosa­rul a fost ini­ţiat pe 3 apri­lie 2014 de Dire­cţia Poli­ţie a mun. Chi­şi­nău pe fap­tul comi­te­rii eva­ziu­nii fis­cale a fac­to­ri­lor de deci­zie ai SRL „Aldora Art”, o agenţie de publi­ci­tate des­pre care mai mulţi foşti con­si­li­eri locali decla­rau că ar fi con­tro­lată de Lucian Chir­toacă, mezi­nul fami­liei Chir­toacă.
În cadrul veri­fi­că­ri­lor, pro­cu­ro­rii au con­sta­tat că „Aldora Art” SRL ar fi impli­cată într-o schemă dubi­oasă, înre­gis­trând tranza­cţii sus­pecte, unele fic­tive, cu mai multe firme. Una din­tre aceste firme este „Euro­sim” SRL, fon­dată de Vea­ce­slav Ceban, Iurie Aramă şi Mihai Ghimpu, preşe­din­tele PL, care, afirmă pro­cu­ro­rii, „în 2009-2012, a efec­tuat livrări de mate­ri­ale şi ser­vi­cii de publi­ci­tate în sumă de 392 mii de lei şi, con­co­mi­tent, a înche­iat tranza­cţii cu între­prin­deri delinc­vente („fan­tomă”) în pro­porţii deo­se­bit de mari, în valoare de peste 271 mii de lei”. Pro­cu­ro­rii au exa­mi­nat rula­jul ban­car de pe con­tu­rile „Aldora Art” SRL şi susţin că au des­co­pe­rit „tranza­cţii dubi­oase, pre­zen­tate drept împru­mu­turi, între această firmă şi între­prin­de­rile SRL „Edera Trio”, SRL „Anda”, SRL „Gran­com­pol”, „SRL Uni­cafe”, SRL „Pro For­tes”, SRL „Tren­d­se­ter”, SRL „Unis­tos Lux”, SRL „Sami­ra­la­gro” şi SRL „Maxi­mize””.

Firme cu sediul în Primărie şi rezultatele percheziţiilor

Pe 29 sep­tem­brie 2014, în cadrul aces­tui dosar, oame­nii legii au efec­tuat per­che­zi­ţii într-un birou din incinta Pri­mă­riei Chi­şi­nău care, con­form con­trac­tu­lui de loca­ţiune, era închi­riat de „Pro For­tes” SRL. În urma unor măsuri spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţie, s-a sta­bi­lit că, în acel birou, se aflau, neo­fi­cial, mai multe firme: SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Uni­cafe” şi SRL „Gran­com­pol””, potri­vit acte­lor din dosa­rul penal. În cadrul per­che­zi­ţi­i­lor, au fost depis­tate şi ridi­cate 4 blo­curi de sis­tem, acte con­ta­bile şi alte docu­mente ce regle­men­tează acti­vi­ta­tea SRL „Aldora Art”. Tot­o­dată, au fost ridi­cate mij­loace finan­ci­are în sumă de 102,8 mii de lei, fără acte de pro­ve­nienţă. „În urma exper­ti­ze­lor infor­ma­ţio­nale, asu­pra blo­cu­ri­lor de sis­tem ridi­cate s-au res­ta­bi­lit con­ver­sa­ţi­ile din pro­gra­mul „Skype”, din care rezultă că, în 2013 — 2014, con­ta­bi­lul Dumi­tru Camer­zan pri­mea indi­ca­ţi­ile pri­vind ges­tio­na­rea mij­loa­ce­lor finan­ci­are şi a bunu­ri­lor SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Uni­cafe” şi SRL „Gran­com­pol” de la „luci­an­fo­re­ver”, stabilindu-se că acesta era Lucian Chir­toacă. La fel, în urma exa­mi­nă­rii des­ci­fră­ri­lor rula­je­lor ban­care ale SRL „Aldora Art”, s-a sta­bi­lit că între între­prin­de­rile enu­me­rate sunt efec­tu­ate trans­fe­ruri finan­ci­are deghi­zate sub formă de împru­mut, care nu sunt ram­bu­r­sate”, se spune în docu­men­tul Pro­cu­ra­tu­rii, intrat în pose­sia ZdG.
552-lucian-chirtoaca-pietonala

Des­pre per­che­zi­ţia din 31 octom­brie 2014, oame­nii legii susţin că aceasta a fost auto­ri­zată, în apar­ta­men­tul din str. Calea Ieşi­lor fiind sediul „Anda” SRL, vizată în dosa­rul penal. „Pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui, la faţa locu­lui, s-au dove­dit a fi părinţii pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău, Dorin Chir­toacă. Aceş­tia au refu­zat să des­chidă uşa, comu­ni­când că cheamă avo­ca­tul. Repre­zen­tan­tul orga­nu­lui de urmă­rire penală, în per­soana ofi­ţe­ru­lui de urmă­rire penală, Iurie Cocârla, le-a comu­ni­cat că în con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile Codu­lui de Pro­ce­dură Penală sunt obli­gaţi să aştepte 2 ore, iar dacă după expi­ra­rea aces­tui timp nu se va pre­zenta avo­ca­tul, vor pur­cede la efec­tu­a­rea per­che­zi­ţiei fără pre­zenţa avo­ca­tu­lui. La fel, dacă nu va fi des­chisă uşa, vor fi soli­ci­tate ser­vi­ci­ile spe­ci­ale pen­tru a des­chide forţat uşa de la intrare. În două ore, pe str. Calea Ieşi­lor 55/2, ap. 107, s-a pre­zen­tat Lucian Chir­toacă, în pre­zenţa căruia a fost efec­tu­ată per­che­zi­ţia. La fel, în pro­ce­sul ver­bal de per­che­zi­ţie, Lucian Chir­toacă a menţio­nat că nu are obie­cţii la acţiu­nile pro­ce­su­ale efec­tu­ate. În urma per­che­zi­ţi­i­lor au fost ridi­cate un şir de acte con­ta­bile şi con­tracte care urmează a fi exa­mi­nate pen­tru a deter­mina impor­tanţa pro­ba­to­rie pen­tru cauza penală”, se spune în docu­ment.

Percheziţii anulate şi dosar pe linie moartă

Acum dosa­rul penal este pe linie moartă, fiind pasat, pe 21 decem­brie 2015, de la Pro­cu­ra­tura Chi­şi­nău, după ce în frun­tea aces­tei insti­tu­ţii a fost insta­lat, ca inte­ri­mar, pro­cu­ro­rul Igor Popa, Pro­cu­ra­tu­rii Cen­tru. Până a fi trans­fe­rat, însă, prin deci­zi­ile Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău, toate înche­ie­rile de auto­ri­zare a per­che­zi­ţi­i­lor pe dosar au fost decla­rate nule. Ast­fel, şi rezul­ta­tele aces­tor per­che­zi­ţii au fost anu­late. Con­tac­tat de ZdG, Igor Popa, pro­cu­ro­rul inte­ri­mar al mun. Chi­şi­nău, ne-a spus că nu cunoa­şte deta­lii des­pre dosar. Cor­ne­liu Pleşca, pro­cu­ro­rul care l-a ges­tio­nat, şi-a dat demi­sia din orga­nele pro­cu­ra­tu­rii în decem­brie 2015. Acum, de soarta dosa­ru­lui e res­pon­sa­bilă Vera Chi­randa, pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Cen­tru.
Con­tac­tată, aceasta ne-a comu­ni­cat că dosa­rul se află la Inspec­to­ra­tul de Poli­ţie (IP) Cen­tru. Ea nu a putut spune ce s-a întâm­plat după ce auto­ri­za­ţi­ile pri­vind efec­tu­a­rea per­che­zi­ţi­i­lor au fost anu­late. „Cauza penală e recent par­ve­nită. Eu doar con­duc urmă­ri­rea penală, dar ea este exer­ci­tată de către orga­nul de urmă­rire penală al IP Cen­tru. La moment, nu cunosc ce acţiuni se fac, pen­tru că dosa­rul are mai puţjn de o lună de când e la mine. Nu ştiu dacă au fost careva acţiuni după anu­la­rea lor de către CA. Am stu­diat dosa­rul în linii gene­rale. Nu pot spune ceva con­cret. Ştiu că mate­ri­a­lele au fost exa­mi­nate de CA…”, ne-a zis Chi­randa. Ofi­ţe­rul de urmă­rire penală, Ale­xan­dru Sta­vin­schi, a evi­tat să ne ofere mai multe deta­lii din dosar, pe motiv că legea nu i-ar per­mite acest lucru.

Firma investigată, în apartamentul partenerului lui Ghimpu

Una peste alta, până când orga­nele abi­li­tate se vor cla­ri­fica cu dosa­rul penal, con­sta­tăm că cel puţin 6 firme menţio­nate în dosa­rul penal au legă­turi directe sau prin inter­me­di­ari cu fami­li­ile Chir­toacă şi Ghimpu. Ast­fel, „Aldora Art” SRL, per­soana juri­dică pe numele căreia a fost ini­ţiat dosa­rul penal, este fon­dată în 2008, de Liud­mila Răzme­riţă, acum în vâr­stă de 61 de ani, care a fon­dat, în 2011, şi „Mega­Ra­dio” SRL, care ges­tio­nează Radio 911, nefun­cţio­nal în pre­zent. În ult­mii ani, unii con­si­li­eri locali au decla­rat public că, în spa­tele aces­tei firme, ar sta, de fapt, Lucian Chir­toacă, fra­tele pri­ma­ru­lui. Ambii au negat acest fapt. Pen­tru presă, într-o inter­venţie din 2009, Liud­mila Răzme­riţă declara că această firmă, care ges­tio­nează o mare parte a business-ului publi­ci­tar din Chi­şi­nău, este afa­ce­rea şi pro­pri­e­ta­tea sa. „Lucian nu este impli­cat. Doar une­ori îl rog să mă ajute”, menţiona ea.
Liud­mila Răzme­riţă, fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea din acte a „Aldora Art” SRL, este eco­no­mistă la Maga­zi­nul Uni­ver­sal Cen­tral din Chi­şi­nău (UNIC). Deşi ne-a răs­puns bin­e­dis­pusă la tele­fo­nul său mobil, a închis ime­diat cum a auzit: „Ştiu că dvs. sun­teţi fon­da­toa­rea şi admi­nis­tra­toa­rea fir­mei…..”. Inter­lo­cutoa­rea nici nu a ascul­tat între­ba­rea, închi­zând tele­fo­nul. „Nu vă dau nicio infor­ma­ţie. S-o ter­mi­nat”. Ulte­rior, nu a mai răs­puns la ape­luri.
Sediul actual al fir­mei „admi­nis­trate” de eco­no­mista de la UNIC demon­strează legă­turi inte­re­sante între ea şi fami­lia Ghimpu. Ast­fel, SRL-ul este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Dru­mul Schi­noa­sei, care apa­rţine acum Doi­nei Ceban, fiica lui Vea­ce­slav Ceban, par­te­ne­rul preşe­din­te­lui PL, Mihai Ghimpu, în cadrul fir­mei „Euro­sim” SRL, care, în 2014, i-a adus depu­ta­tu­lui un venit de 439 mii de lei. De pre­ci­zat că Vea­ce­slav Ceban, par­te­ne­rul lui Ghimpu, împre­ună cu Vio­rel Popescu, sunt fon­da­to­rii fir­mei „Get Pre­mium”, cu acti­vi­tăţi în dome­niul comer­ci­a­li­ză­rii ben­zi­nei. Firma, cu un capi­tal social de peste 8 mili­oane de lei, este înre­gis­trată într-un ofi­ciu din str. Bucu­reşti 87, unde ante­rior a fost sediul PL, şi a câş­ti­gat, în ulti­mii ani, mai multe lici­ta­ţii publice. De departe, cel mai valo­ros con­tract, în sumă de 13 mili­oane de lei, de livrare a pro­du­se­lor petro­li­ere, a fost obţi­nut în noiem­brie 2015, în urma unui con­tract cu Între­prin­de­rea Muni­ci­pală „Regia Auto­sa­lu­bri­tate”, din com­po­nenţa Dire­cţiei gene­rale locativ-comunale a mun. Chi­şi­nău. La această adresă, Bucu­reşti, 87, s-a aflat şi sediul din Chi­şi­nău al Com­pa­niei „Par­star Petrol”, fon­dată la Cimi­ş­lia de Iurie Aramă, Vea­ce­slav Ceban şi Ion Putină. Acum, Ceban a ieşit din acţio­na­riat, dar a rămas Iurie Aramă, aso­ciat şi el cu Mihai Ghimpu, lide­rul PL, în afa­ce­rea „Euro­sim”. Des­pre firma „Par­star Petrol” presa a scris că ar fi apro­vi­zio­nat cu moto­rină aproape toate insti­tu­ţi­ile sta­tu­lui sub­or­do­nate libe­ra­li­lor.

552-nastea-ceamin2

Firma din apartamentul soacrei umple oraşul cu gherete (tonete)

În dosar figu­rează şi un alt SRL, „Edera Trio”. Isto­ri­cul aces­tei com­pa­nii arată că ea a fost înre­gis­trată în sep­tem­brie 2010, la Chi­şi­nău, pe str. Ion Dume­niuc, de către Mihail Buru­iană şi Iulia Popov. În decem­brie 2012, admi­nis­tra­tor al fir­mei devine un oare­care Vlad Meghe­rea. În noiem­brie 2014, admi­nis­tra­to­rul este din nou schim­bat, deve­nind o tânără absol­ventă, Anas­ta­sia Cea­mian. În ianu­a­rie 2016, s-au schim­bat fon­da­to­rii, Buru­iană şi Popov fiind înlo­cu­iţi cu Aure­liu Popo­vici. Tot­o­dată, a fost schim­bat sediul între­prin­de­rii, de pe str. Dume­niuc într-un apar­ta­ment din str. Mir­cea cel Bătrân. Mihail Buru­iană, fon­da­to­rul aces­tei firme, este un tânăr acti­vist al PL, pre­zent ade­sea la mani­fes­ta­ţi­ile par­ti­du­lui. Într-o foto­gra­fie de pe o reţea de soci­a­li­zare, acesta apare lângă Chir­toacă şi Ghimpu, la un eve­ni­ment public. Fami­lia Buru­iană este în rela­ţii ami­cale şi cu fami­lia Lucian şi Tatiana Chir­toacă, fapt ce poate fi remar­cat inclu­siv pe o reţea de soci­a­li­zare. Anas­ta­sia Cea­mian, actu­ala admi­nis­tra­toare a fir­mei, este o tânără care stu­di­ază la Aca­de­mia de Admi­nis­trare Publică. Din foto­gra­fi­ile pos­tate pe o reţea de soci­a­li­zare obser­văm că tânăra a lucrat în unul din buti­cu­rile fir­mei „Edera Trio” din Valea Mori­lor.
Cea mai evi­dentă apro­pi­ere a aces­tui SRL de fami­lia Chir­toacă este însă adresa juri­dică. Apar­ta­men­tul din str. Mir­cea cel Bătrân, acolo unde firma „Edera Trio” SRL şi-a schim­bat adresa în ianu­a­rie 2016, este înre­gis­trat pe numele Emi­liei Crudu, mama Tatia­nei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Lucian, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău.

552-cofee-1

Chirtoacă a dorit „excepţie” pentru familia sa

Recent, această firmă a des­chis mai multe ghe­rete în cen­trul capi­ta­lei, unde comer­ci­a­li­zează cafea, sub denu­mi­rea de „Coffee Time”. Ase­me­nea con­stru­cţii sunt ampla­sate acum la inter­se­cţia stră­zi­lor Puş­kin cu bd. Şte­fan Cel Mare şi Sfânt, pe str. Vlaicu Pâr­că­lab, pe str. Vero­nica Micle, dar şi în Par­cul „Valea Mori­lor”. De fapt, în această zonă, ele au apă­rut pen­tru prima dată în 2014, la scurt timp după ce Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul de Chi­şi­nău, semna (9 ianu­a­rie 2014) o dis­po­zi­ţie prin care deci­dea să „per­mită, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii şi fun­cţio­nă­rii a 2 tonete ale SRL ,,Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor””. Dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui, care, aşa cum arată datele pre­zen­tate mai sus, a fost sem­nată de acesta în favoa­rea fami­liei sale, a fost ata­cată în jude­cată de către Ofi­ciul Teri­to­rial Chi­şi­nău al Can­ce­la­riei de Stat.
552-cofee-3

O deci­zie finală a fost luată de Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie (CSJ) pe 13 ianu­a­rie 2016, când jude­că­to­rii Iulia Sârcu, Tamara Chişca-Doneva şi Ion Druţa au res­pins ape­lul decla­rat de pri­ma­rul Chir­toacă şi firma „Edera Trio” SRL, menţinând în vigoare deci­zi­ile instanţe­lor infe­ri­oare, care au anu­lat dis­po­zi­ţia pri­ma­ru­lui.
552-cofee-2

Chir­toacă s-a „bătut” până la CSJ pen­tru firma înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei fra­te­lui său, ata­când pe rând deci­zi­ile Jude­că­to­riei Cen­tru şi ale Curţii de Apel, care i-au fost defa­vo­ra­bile, pre­ci­zând că legea îi per­mite să „emită dis­po­zi­ţia con­tes­tată, or, potri­vit pct.1 din actul admi­nis­tra­tiv con­tes­tat, s-a per­mis, ca exce­pţie, auto­ri­za­rea ampla­să­rii a două tonete ale SRL „Edera-Trio” în Par­cul „Valea Mori­lor”. Instanţa şi-a moti­vat deci­zia prin fap­tul că, chiar prin dis­po­zi­ţia Pri­ma­ru­lui din 6 iulie 2012, a fost sto­pată eli­be­ra­rea auto­ri­za­ţi­i­lor de fun­cţio­nare pen­tru ghe­re­tele ampla­sate sau ream­pla­sate pe stră­zile ora­şu­lui, iar prin dis­po­zi­ţia aces­tuia din 9 ianu­a­rie 2013, s-a dis­pus inter­zi­ce­rea eli­be­ră­rii auto­ri­za­ţi­i­lor de fun­cţio­nare şi pen­tru punc­tele mobile, rulote şi tonete. Acum, con­form legii, com­pa­nia ar tre­bui să-şi retragă tone­tele din Valea Mori­lor, iar ulte­rior, din întreg ora­şul. Însă, deşi au tre­cut mai bine de două săp­tămâni de la acea deci­zie, toate con­ti­nuă să acti­veze.

licitatii grancompol

Socrii, licitaţii de milioane la o instituţie a PL

Numele Emi­liei Crudu, soa­cra fra­te­lui pri­ma­ru­lui, care găz­du­ieşte firma „Edera-Trio”, apare în cali­tate de fon­da­toare la firma „Gran­com­pol” SRL, numele căreia, la fel, figu­rează în dosa­rul pro­cu­ro­ri­lor. „Gran­com­pol” SRL a fost înre­gis­trată în 2000, într-un apar­ta­ment din str. Igor Vieru de către Gri­gore Crudu, soţul Emi­liei şi socrul lui Lucian Chir­toacă. Apar­ta­men­tul este înre­gis­trat şi azi pe numele lui Gri­gore Crudu. În 2006, firma şi-a schim­bat adresa în com. Budeşti, mun. Chi­şi­nău, într-o clă­dire din str. Chi­şi­nău, care i-a apa­rţi­nut. În mai 2015, fon­da­tor şi acţio­nar al aces­tei firme a deve­nit Emi­lia Crudu.
552-grigore-si-emilia-cruduFirma fami­liei Crudu, care are drept prin­ci­pal gen de acti­vi­tate „come­rţul cu ridi­cata al altor pro­duse nea­li­men­tare de larg con­sum”, a câş­ti­gat, în 2012-2013, mai multe lici­ta­ţii orga­ni­zate de Minis­te­rul Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui, insti­tu­ţie con­dusă în acel moment de libe­ra­lul Ion Ceban, preşe­din­tele Tine­re­tu­lui Libe­ral, actual direc­tor „Mol­d­silva”. Firma, deşi cu acti­vi­tăţi decla­rate în alte dome­nii, a câş­ti­gat lici­ta­ţii, una în valoare de 4,1 mili­oane, iar alta, de 1,5 mili­oane de lei pen­tru „ser­vi­cii de trans­port aerian”, deşi, cel puţin la prima vedere, nu are nicio tan­genţă cu acest dome­niu.
Menţio­năm şi fap­tul că, în 2006, numele aces­tui SRL a apă­rut într-un raport al Curţii de Con­turi, care a efec­tuat un audit la SA „Viorica-Cosmetic”, pe atunci, pro­pri­e­tate a sta­tu­lui. Audi­to­rii au sta­bi­lit că soci­e­ta­tea („Viorica-Cosmetic”) a achi­zi­ţio­nat bunuri şi ser­vi­cii la preţuri dez­a­van­ta­joase, chel­tu­ind mij­loace supli­men­tare, fapt care, ulte­rior, a deter­mi­nat majo­ra­rea cos­tu­lui pro­du­cţiei. „Ast­fel, în 2003-2004, soci­e­ta­tea a achi­zi­ţio­nat de la SRL „Gran­com­pol”, la care activa un sin­gur anga­jat – direc­to­rul, dife­rite cutii pen­tru apă de toa­letă, cremă, pastă de dinţi, car­toane decu­pate, eti­chete, impor­tate din Polo­nia, în sumă totală de 1,02 mili­oane de lei, ultima având rela­ţii eco­no­mice doar cu „Viorica-Cosmetic”. De la aceste tranza­cţii eco­no­mice, în 2002-2004, „Gran­com­pol” a obţi­nut pro­fit net în sumă de 356 mii de lei”, se spune în docu­ment.

Trei firme din dosar şi relaţiile cu Primăria

„Uni­cafe” SRL, un alt „actor” al dosa­ru­lui penal, pare să-i calce pe urme fir­mei „Edera Trio”. În sep­tem­brie 2014, Chir­toacă a sem­nat, ca şi în cazul fir­mei cu sediul în casa soa­crei fra­te­lui, o dis­po­zi­ţie prin care per­mite ampla­sa­rea unei tonete „ca exce­pţie, pe bd. Mir­cea cel Bătrân, colţ cu str. Igor Vieru”. La această adresă există o ghe­retă care comer­ci­a­li­zează, sur­priză, cafea, sub denu­mi­rea de „The Coffee Shop”. Firma a fost fon­dată în 2012, de Vlad Maghe­rea, care a fost, timp de doi ani, admi­nis­tra­tor al SRL „Edera Trio”. În 2014, fon­da­tor a deve­nit un oare­care Maxim Con­dra­tiev, iar admi­nis­tra­tor – Adrian For­nea. Şi în 2015, SRL-ul şi-a schim­bat admi­nis­tra­to­rul, fiind numit în această fun­cţie Ale­xan­dru Bita. Firma are adresa juri­dică într-un apar­ta­ment din bd Moscova, al fami­liei Con­dra­tiev.
552-mihai-buruiana-cu-chirtoaca-si-ghimpu


„Pro For­tes” SRL, care, la fel, figu­rează în dosa­rul penal, a fost înre­gis­trată în 2009, fon­da­tor şi admi­nis­tra­tor unic fiind Mihail Buru­iană, acti­vist PL, fon­da­tor al fir­mei „Edera Trio”. În 2010, Buru­iană a cedat jumă­tate din capi­ta­lul social al aces­tei firme Cla­u­diei Aramă şi Lud­mi­lei Ceban. Cla­u­dia Aramă este soţia lui Iurie Aramă, fon­da­tor al fir­mei „Eurosim”SRL, ală­turi de Mihai Ghimpu. Tot Iurie Aramă este fon­da­tor al „Par­star Petrol” SRL, dar şi al „TopGaz Agro”. „Pro For­tes” SRL este înre­gis­trat într-un apar­ta­ment din str. Ialo­veni, care însă apa­rţine unei fami­lii care nu are nicio atri­bu­ţie cu această firmă. Soli­ci­taţi de ZdG, pro­pri­e­ta­rii apar­ta­men­tu­lui ne-au spus că, pen­tru ei, fap­tul că au ofe­rit apar­ta­men­tul pen­tru a înre­gis­tra o firmă „este un busi­ness” şi că Buru­iană plă­teşte pen­tru că a înre­gis­trat SRL-ul în acest apar­ta­ment.
L-am tele­fo­nat pe Mihail Buru­iană pen­tru a-l întreba des­pre impli­ca­ţi­ile sale în fir­mele „Edera Trio” şi „Pro For­tes”. Acesta a pre­ci­zat, aşa cum arată şi datele de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), că nu mai este fon­da­tor la firma care împân­zeşte ora­şul cu aşa-zisele „tonete”. Tână­rul acti­vist PL a evi­tat şi să dis­cute des­pre aceste firme, pre­ci­zând că nu e un subiect care poate fi abor­dat la tele­fon. În ace­laşi timp, Mihail Buru­iană a refu­zat să se întâl­nească, mier­curi, cu noi.
În fine, firma SRL „Anda”, figu­rantă şi ea în dosar, din 2010, îi are drept pro­pri­e­tari (fon­da­tori) pe Ion şi Lucian Chir­toacă, tatăl, res­pec­tiv, fra­tele pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău. SRL-ul a fost fon­dat încă în 1992, de Simion Ghimpu (fra­tele lui Mihai Ghimpu, dece­dat între timp), Dina Ghimpu (soţia lide­ru­lui PL) şi Ion Chir­toacă (tatăl pri­ma­ru­lui de Chi­şi­nău). Presa a scris că acest SRL a fost dis­ti­bu­i­to­rul apei mine­rale Bor­sec în R. Mol­dova.

552-lucian-chirtoaca1

Ginerele nu ştie nimic despre firma din apartamentul soacrei

Lucian Chir­toacă, după ce i-am vor­bit des­pre dosa­rul penal des­chis pe numele fir­mei „Aldora Art”, des­pre firma „Edera Trio”, înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei sale şi care are acum mai multe tonete (ghe­rete) în Chi­şi­nău: „Nu cunosc. Chiar am vrut să vă întreb. Aţi vor­bit la înce­put des­pre „Anda” SRL, da? Eu aflu acum nou­tăţi de la dvs. Eu am încer­cat să aflu soci­e­ta­tea pe care a fost por­nită urmă­ri­rea penală, dar mi s-a spus că e anchetă de ser­vi­ciu. În auto­ri­za­ţia de per­che­zi­ţie s-a spus că este un dosar penal, dar nu era spe­ci­fi­cat numele com­pa­niei. Firma asta, „Trio” era în acea listă? Bine, eu aflu de la voi foarte multe. Nu. Ce-mi spu­neţi acuma eu le aflu pen­tru prima dată… Staţi, nu vreţi să mă între­baţi des­pre SRL „Anda”? Ce mă între­baţi des­pre firma aia, Trio (Edera Trio, n.r.), pot să vă spun că nu am tan­genţe, nu-mi apa­rţine şi nu am legă­turi cu această firmă. Vă rog să-mi adre­saţi între­bări doar des­pre firma mea…”, a insis­tat Lucian Chir­toacă, refu­zând să dis­cute des­pre firma înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soa­crei sale. Des­pre dosa­rul penal în care figu­rează şi firma „Anda” SRL, Chir­toacă a menţio­nat că actele de per­che­zi­ţie au fost ata­cate la CA Chi­şi­nău, care le-a anu­lat ca fiind ile­gale. „Ce sta­tut are acum dosa­rul, nu cunosc”. L-am rugat pe acesta să ne ofere datele de con­tact alte soa­crei sale. „Vă rog…. Hai­deţi să vă sun acuşi ca biroul de infor­mare să vă dau numere de tele­foane. Vă rog, pe vii­tor, să mă sunaţi, şi dvs, şi cole­gii, doar cu între­bări ce ţine de SRL „Anda”…”.
Ascul­taţi mai jos înre­gis­tra­rea audio a dis­cu­ţiei cu Lucian Chir­toacă:

L-am tele­fo­nat de mai multe ori pe Dorin Chir­toacă, însă nu ne-a răs­puns. La suges­tia pur­tă­to­ru­lui de cuvânt al Pri­mă­riei, Vadim Brân­za­niuc, i-am scris aces­tuia două mesaje, cu subiec­tul dis­cu­ţiei pe care am dori să o avem. Nici atunci însă edi­lul nu ne-a răs­puns. Vadim Brân­za­niuc ne-a infor­mat că nici el nu ar fi reu­şit să-l con­tac­teze pe pri­mar.

552-bloc-apartament-alexandru-cel-bun-parinti-chirtoaca

Apartamentele părinţilor fraţilor Chirtoacă

Dorin Chir­toacă, pri­mar de Chi­şi­nău, indică, în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pe 2014, că, în 2013, şi-a cum­pă­rat un apar­ta­ment de 90 m.p. cu 600 mii de lei. Acesta mai declară 1/3 dintr-o casă moş­te­nită în 2002, dar şi două maşini, un Opel şi un BMW, cum­pă­rate în anii 90. În 2013, când şi-a cum­pă­rat apar­ta­men­tul, pri­ma­rul a con­trac­tat un cre­dit în sumă de 315 mii de lei. Mult mai bine pare s-o ducă mama pri­ma­ru­lui, Valen­tina. Aceasta, pe lângă apar­ta­men­tul din str. Calea Ieşi­lor, a deve­nit pro­pri­e­tara a încă două apar­ta­mente. Unul, de 157 m.p. de pe str. Ser­ghei Lazo, într-un bloc con­struit recent. Fami­lia Chir­toacă a înves­tit în el din 2011. Apar­ta­men­tul fami­liei Chir­toacă se află în veci­nă­ta­tea apar­ta­men­tu­lui de 160 m.p. deţi­nut de Mihai şi Dina Ghimpu. În 2011, Ion şi Valen­tina Chir­toacă au pro­cu­rat încă un apar­ta­ment în cen­trul capi­ta­lei, de 133 m.p., pe str. Ale­xan­dru cel Bun. Pre­ci­zăm că, cei doi soţi nu locu­iesc în aceste două apar­ta­mente, ci în cel de pe Calea Ieşi­lor.

(UPDATE) Dorin Chirtoacă despre articolul din ZdG Dorin Chir­toacă a comen­tat, în exclu­si­vi­tate pen­tru Realitatea.md arti­co­lul din ZdG, des­pre afa­ce­rile fami­liei cu Pri­mă­ria. 

„Fami­lia noas­tră are o acti­vi­tate în dome­niul ape­lor mine­rale din anul 1993, adică de peste 23 de ani, firma Anda. Este cunos­cut acest lucru, noi nici­o­dată nu am ascuns.
În ceea ce pri­vește cele­lalte genuri de acti­vi­tate men­țio­nate, o listă întreagă de firme, de agenți eco­no­mici, aces­tea nu apar­țin fami­liei noas­tre și, rep­sec­tiv, nu au legă­tură cu noi. Cu pri­vire la unele din­tre ele au fost acu­za­ții și în anii pre­ce­denți. Eu îmi cer scuze, n-am reu­șit ieri să răs­pund celor de la Zia­rul de Gardă. Mi-au scris un mesaj, dar am fost prins cu alte acti­vi­tăți. Asta e tot ce pot să spun și îmi pare rău că sun­tem din nou nevo­iți să reac­țio­năm la aceste ches­tiuni. Sunt acti­vi­tăți pri­vate pe care, în mod nor­mal, ori­cine le poate des­fă­șura, impor­tant e ca ele să fie în limita legii și nu în mod abu­ziv cu impli­cări de ches­tiuni cu sta­tul, cu pri­mă­ria șamd. Noi încer­căm să res­pec­tăm niște reguli și nu vrem să ne aba­tem de la ele. Alte lucruri nu am de adă­u­gat.
Cu pri­vire la adre­sele juri­dice, noi o să veri­fi­căm des­pre ce adresă juri­dică este vorba și unde, dar în mod cert fami­lia noas­tră nu are ase­me­nea acti­vi­tăți în dome­ni­ile res­pec­tive”

sursa articol: http://www.zdg.md/editia-print/investigatii/fratii-chirtoaca-afaceri-de-exceptie-cu-primaria

No comments:

Post a Comment